NU PROBEREN

PRIVACYBELEID

De laatste update van dit Privacybeleid is 10 juni 2021.

Dit Privacybeleid beschrijft de privacypraktijken voor de Website mspy.com (hierna "website" indien enkelvoud, of, "websites") beheerd door Altercon Group s.r.o. (hierna "wij", "ons", "onze", "mSpy", "Bedrijf") en hoe de website, beheerd door bedrijf, de persoonlijke gegevens die u verstrekt op de website verzamelt en gebruikt, met als doel het gebruik van mSpy software en diensten (hierna de "mSpy diensten"). Het beschrijft ook de keuzes die je hebt met betrekking tot ons gebruik van je persoonlijke gegevens en hoe je deze gegevens kunt inzien, bijwerken en verwijderen.

Het gebruik van de website is mogelijk zonder vermelding van persoonsgegevens; als een gebruiker echter gebruik wil maken van mSpy Diensten via onze website, kan het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is, verkrijgen wij in het algemeen toestemming van de gebruiker als betrokkene, behalve in gevallen waarin de verwerking van persoonsgegevens op andere gronden (legitieme belangen, uitvoering van een contract, enz.) beschikbaar is.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer of de factuurgegevens van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), en in overeenstemming met de landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming die op bedrijf van toepassing zijn. Door middel van dit privacybeleid willen wij het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen (gebruikers) door middel van dit privacybeleid geïnformeerd over de rechten die hun toekomen.

Dit Privacybeleid maakt integraal deel uit van de Gebruiksvoorwaarden.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft bedrijf talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de meest volledige bescherming van de via deze Website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen.

In dit Privacybeleid heeft Altercon Group s.r.o. (geregistreerd adres: Londýnská 730/59, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Czech Republic, reg.nummer 06746764) als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

DEFINITIES

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene/gebruiker"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Betrokkene/gebruiker is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke; een gebruiker van de mSpy diensten.

Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene/gebruiker zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat die aanvullende informatie gescheiden wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Encryptie is een beveiligingsmaatregel voor persoonsgegevens; als een vorm van cryptografie is het een proces waarbij persoonsgegevens worden omgezet in een gecodeerde en onbegrijpelijke versie, met behulp van encryptiealgoritmen en een encryptiesleutel, en waarbij een decryptiesleutel of -code gebruikers in staat stelt de gegevens weer te decoderen.

Toestemming van de betrokkene/gebruiker is elke vrijelijk gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige aanwijzing van de wensen van de betrokkene/gebruiker waarmee deze door een verklaring of door een duidelijke bevestigende handeling aangeeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Verantwoordelijke voor de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is Altercon Group s.r.o. (geregistreerd adres: Londýnská 730/59, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Czech Republic, reg.nummer 06746764) E-mail: support@mspy.com

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Iedereen heeft toegang tot onze website zonder de noodzaak zijn persoonlijke gegevens te verstrekken.

Het doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens door het bedrijf en het verzamelen van informatie over u zijn als volgt (het "Doel"):

We kunnen je Persoonsgegevens gebruiken om: (a) je surfervaring te verbeteren door de website te personaliseren en de mSpy diensten te verbeteren; (b) je per e-mail informatie te sturen over de registratiestatus, wachtwoordverificatie, betalingsbevestiging; (c) je mededelingen te sturen met betrekking tot je gebruik van de mSpy diensten, en (d) onze partners statistische informatie te verstrekken over onze gebruikers via beveiligde kanalen onder gegevensverwerkingsovereenkomsten (DPA); je marketing- en promotiemateriaal en berichten te sturen.

Omdat je de mSpy diensten wilt gebruiken, moet je je persoonlijke gegevens verstrekken (om een account te registreren en een software en/of diensten aan te schaffen), waardoor je een gebruiker van de mSpy diensten wordt.

Met dit doel verzamelen en verwerken wij twee soorten informatie:
(1) geaggregeerde (dat wil zeggen collectieve gegevens die betrekking hebben op een groep of categorie klanten) tracking- en websitegebruiksinformatie die wij automatisch verzamelen als u onze Website bezoekt, zoals (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze Website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) de internet service provider van het toegangssysteem, (7) gegevens verstrekt door Google Analytics, Facebook pixels, AdWords pixels, Google Tech Manger, Zendesk en Zopim systemen, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die gebruikt kunnen worden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekken wij geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en Website-technologie te verzekeren, en (4) wetshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval.

Daarom analyseren wij anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van ons bedrijf te vergroten en een optimaal beschermingsniveau te waarborgen voor de persoonsgegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt (depersonalisatie), en (2) persoonlijke gegevens die u vrijwillig verstrekt met uw toestemming wanneer u een bestelling plaatst voor een abonnementsplan van mSpy diensten.

U bent niet verplicht ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als je ons echter niet je naam en e-mailadres verstrekt, is het mogelijk dat je geen account kunt aanmaken om in te loggen en een aankoop te doen van mSpy diensten, en bijgevolg deze diensten niet kunt gebruiken.

De rechtmatige basis voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:
(i) toestemming;
(ii) uitvoering van een overeenkomst;
(iii) gerechtvaardigde belangen.

Categorieën betrokkenen. Wij verwerken persoonsgegevens van de volgende categorieën betrokkenen:
- Gebruikers van de website;
- Gebruikers van diensten;
- mSpy Software gebruikers.
Gebruikers van doelapparaten ZIJN NIET gedefinieerd als betrokkenen, omdat deze personen niet kunnen worden geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke personen zijn op basis van informatie, die in gecodeerde vorm van doelapparaten kan worden verzameld of verzameld.

REIKWIJDTE EN CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij streven ernaar om te voldoen aan de GDPR en geïmplementeerde dataminimalisatieprincipes. De persoonsgegevens die wij verzamelen, zoals hierboven gedefinieerd, bestaan uit:

(i) volledige naam (voor- en achternaam);
(ii) e-mailadres, waarmee de betrokkene een account kan registreren en gebruiker kan worden van de mSpy Diensten met als doel de mSpy Software dienovereenkomstig te gebruiken;
(iii) IP-adres - toegewezen door de internetprovider (ISP) en gebruikt door de betrokkene/gebruiker;
(iv) locatiegegevens - voor statistische doeleinden om inzicht te krijgen in het gebruiksgebied;
(v) telefoonnummers.

De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van mSpy diensten te voorkomen, en, indien nodig, om onderzoek naar gepleegde misdrijven mogelijk te maken.

De persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve wanneer dit noodzakelijk is om mSpy Diensten te leveren en/of wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om deze gegevens door te geven op verzoek van overheidsinstanties en/of wanneer de doorgifte plaatsvindt in het kader van een strafrechtelijke procedure.

De persoonlijke gegevens worden apart opgeslagen in onze databank om identificatie van de betrokkene te voorkomen door het gebruik van depersonaliseringsfuncties in overeenstemming met het GDPR-opslagbeperkingsprincipe.

Wij geven geen toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens door derden (alleen onder uitzonderlijke omstandigheden zoals beschreven onder "Juridische zaken" hieronder). Wij hanteren en handhaven diverse online beveiligingsmaatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen en beveiligd te houden.

Wanneer je mSpy Software koopt, moet je de Gebruikersinformatie invullen, die je persoonlijke informatie als ID (voornaam, achternaam) en e-mail moet bevatten, die door ons wordt verwerkt en opgeslagen.

Je moet ook de factureringsinformatie en betalingsmethode invullen, die je persoonlijke gegevens moeten bevatten, die deels door ons en deels door de betalingsproviders worden verwerkt.

Op basis van de persoonlijke gegevens die je ons bij de registratie van een account verstrekt, kunnen we je een welkomstmail sturen om je login en wachtwoord te verifiëren.

Je kunt je account op onze Website betreden onder login en wachtwoord die naar je e-mail zijn gestuurd. Al je activiteiten in je account zijn beveiligd met een wachtwoord, en je dient alle nodige maatregelen te nemen om de geheimhouding van je wachtwoord te beschermen.

We zullen ook met je communiceren in antwoord op je vragen, met betrekking tot alle informatie of diensten die je aanvraagt.

Onze website bevat informatie die een snel elektronisch contact met ons mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, waaronder een algemeen adres of e-mailadres. Als een gebruiker per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door deze gebruiker doorgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. We communiceren met je via e-mail of een andere door jou gekozen methode (inclusief maar niet beperkt tot de telefoon).

In sommige gevallen kunnen we je telefoonnummers verzamelen om je correct een terugbetaling te kunnen doen. Onze klantenondersteuningsspecialisten kunnen je telefoonnummer opvragen via live chat of e-mail. We hebben het recht om het verstrekte telefoonnummer te verifiëren door je te bellen of een sms te sturen. We kunnen je ook bellen of een sms sturen met de mededeling dat je terugbetaling is bevestigd en binnenkort zal worden verwerkt.

We kunnen je persoonlijke informatie gebruiken om je te contacteren met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die verband houden met de mSpy diensten.

Op basis van jouw afzonderlijke toestemming kunnen we je de volgende marketing e-mails sturen:
(i) Product Updates (info over nieuwe versie releases, over nieuwe functies, of over een of ander probleem, of verzoeken om ons te helpen ons product beter te maken door de enquête in te vullen);
(ii) mSpy tips en tricks (bijv. Aan de slag e-mails, hoe haal je het meeste uit de mSpy diensten, educatieve inhoud);
(iii) Exclusieve Deals (bijv. Black Friday of Nieuwjaar promo, sommige kortingen, upsells en cross-sells);
(iv) Nieuwsbrieven (bijv. aankondiging van nieuws in onze niche. dingen die belangrijk zijn om te weten voor onze klanten);
(v) mSpy Digest (bv. eens per maand sturen we een e-mail naar alle gebruikers waarin we informatie over het bedrijf, enkele populaire blogberichten, klantbeoordelingen, enz. opnemen);
(vi) Activatie herinneringen (b.v. welkomst e-mail schema voor gebruikers die zich hebben geregistreerd maar niet hebben gekocht).

In dit verband moet je binnen je account voor elke communicatie apart toestemming geven. Je kunt je altijd afmelden (unsubscribe) voor elke communicatie in je account (met uitzondering van operationele en/of niet-marketingberichten als volgt: aanvaarding van betaling, kennisgeving van betaling, kennisgeving van noodzakelijke updates, uitgave van terugbetalingen enz.)

Als je onze mSpy diensten gebruikt, kun je informatie die je van doelapparaten hebt verzameld in je account importeren. Al deze informatie wordt gecodeerd opgeslagen op mSpy servers met behulp van de nieuwste coderings- en beschermingstechnologieën en -normen. Gedownloade informatie door een gebruiker op zijn apparaat of browser is niet gecodeerd en de gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging ervan. Wij hebben geen directe relatie met andere personen dan jij, behalve in gevallen waarin jij de gebruiker van het doelapparaat bent.

Als je een computer op een openbare plaats gebruikt of een computer met anderen deelt, vergeet dan niet uit te loggen/af te melden en je browservenster te sluiten wanneer je klaar bent met het bezoeken van onze Website en mSpy diensten om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot je persoonlijke informatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor de controle en het gebruik van elk wachtwoord dat je aanmaakt.

Producten van derden. Als je producten van derden op de website hebt besteld, moet je weten dat wij je persoonlijke gegevens, die door dergelijke producten kunnen worden opgeslagen en verzameld, niet verzamelen en opslaan en dat mSpy niet deelneemt aan de opslag en verwerking van je persoonlijke gegevens, behalve in de gevallen die hieronder worden beschreven. Als je vragen hebt over privacykwesties in verband met het gebruik van producten van derden, moet je je wenden tot de desbetreffende aanbieders. mSpy kan persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en verwerken die verband houden met producten van derden die je op de website koopt. In dit geval zijn wij een gegevensbeheerder en kunnen wij dergelijke categorieën van jouw persoonsgegevens verwerken:
- volledige naam;
- de laatste vier cijfers van je krediet-/debetkaart, die je hebt gebruikt bij een betaling op de afrekenpagina;
- naam van het product van de derde partij;
- e-mail;
- betalingsdatum.

Wij behouden ons het recht voor om bovengenoemde gegevens door te geven aan derden, die aanbieders zijn van gekochte producten met het doel om onze verplichting uit te voeren, mits overeengekomen met een aanbieder.

Betalingsinformatie. Wij hebben alle noodzakelijke maatregelen en normen op het gebied van betalingsbeveiliging voor mSpy diensten geïmplementeerd. Onze website voldoet aan PCI DSS en andere eisen. Wij werken samen met verschillende aanbieders van betalingsdiensten en vóór onze samenwerking controleren wij hen volgens ons beleid op de beschikbaarheid van licenties en andere vergunningen voor de acquirer transacties. Bij een betaling geef je de volgende informatie aan de betalingsdienstaanbieder:
(i) creditcard-/debetkaartnummer;
(ii) vervaldatum van de creditcard/debetkaart;
(iii) je volledige naam;
(iv) je e-mail. Deze informatie wordt verzameld en opgeslagen door de payment service provider.

Gegevens die we automatisch verzamelen. Wij verzamelen en slaan ook informatie op die automatisch wordt gegenereerd terwijl je door onze Website navigeert om je ervaring op onze Website te verbeteren door gebruik te maken van trackingtechnologieën zoals cookies, logbestanden en Pixel tags. Terwijl u door onze website(s) navigeert, verzamelen wij automatisch informatie in "logbestanden" over de verbinding van uw apparaat met het internet, de tijd die u op de website doorbrengt en de pagina's die u tijdens elk bezoek aan de website bezoekt. Wij gebruiken deze informatie om trends te analyseren, de website te beheren, bewegingen van gebruikers op de Website te volgen en brede statistische informatie te verzamelen voor algemeen gebruik.

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen. Cookies zijn kleine bestanden die uw webbrowser op uw harde schijf plaatst om ze te bewaren. Door te laten zien hoe en wanneer bezoekers de website gebruiken, helpen cookies ons trends en patronen van gebruikers te volgen. Ze voorkomen ook dat je je voorkeuren opnieuw moet invoeren op bepaalde delen van de Website waar je al eerder voorkeuren hebt ingevoerd. Cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Aan de hand van de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kunnen wij de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn. Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met het oog op de gebruiker.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze Website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en kan zo het plaatsen van Cookies definitief weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van Cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

Als je geen cookies wilt ontvangen, kun je ze weigeren door je browserinstellingen aan te passen om cookies te weigeren. Als je dat doet, kan het zijn dat we je sommige van onze functionaliteiten, diensten of ondersteuning niet kunnen aanbieden. Als je onze website eerder hebt bezocht, moet je mogelijk ook bestaande cookies uit je browser verwijderen.

Ook kunnen we gebruik maken van Pixel tags (single-pixel image files ook bekend als transparante GIF's, clear GIF's of web beacons) om toegang te krijgen tot Cookies en om gebruikers te tellen die de Website bezoeken of onze HTML-geformatteerde e-mailberichten openen.

BEVEILIGING

Wanneer je een account registreert, ontvang je een e-mail met vermelding van een privésleutel, of je kunt deze downloaden van je account. Deze privésleutel wordt gebruikt voor het versleutelen van je persoonlijke gegevens en voor het herstellen van de toegang tot je gegevens en informatie, verzameld vanaf een doelapparaat, als je je wachtwoord verliest.

De privésleutel wordt versleuteld opgeslagen op de servers van mSpy. In het geval van een actieve account wordt de privésleutel opgeslagen voor een periode van een actieve account.

De periode van deze privé sleutel opslag is 1 (één) dag na het verwijderen van je account op jouw verzoek.

VERSLEUTELDE GEGEVENS

Wij hebben beveiligingshardware, software en software-update en netwerkscanprocedures ingesteld die ontworpen zijn om de informatie (inclusief persoonsgegevens) onder onze controle te beschermen en te beveiligen en volgen algemeen aanvaarde industrienormen. Wij werken met externe dienstverleners en verkopers die encryptie en authenticatie gebruiken om de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te handhaven. Indien opgeslagen, bewaren we persoonlijke gegevens op systemen achter firewalls die alleen toegankelijk zijn voor beperkt personeel, dat onder DPA valt.

We slaan persoonlijke gegevens van al onze gebruikers versleuteld op. We gebruiken asymmetrisch publiek-privaat sleutelcryptosysteem RSA met een sleutelgrootte van 4096 bit (verder RSA) en symmetrisch-sleutelalgoritme AES met een sleutelgrootte van 256 bit (verder AES).

Asymmetrisch publiek-privé-sleutel cryptosysteem RSA (sleutelgrootte is 4096 bit) gebruikt een publieke vercijferingssleutel en een private ontcijferingssleutel. De publieke vercijferingssleutel wordt op een open manier opgeslagen in een database (DB). De private ontcijferingssleutel wordt in de databank opgeslagen, versleuteld met AES 256, waarbij de sleutel bestaat uit het wachtwoord van de gebruiker en de geheime sleutel. Het kan niet worden ontcijferd zonder het wachtwoord en de geheime sleutel van de gebruiker.

De inloggegevens van de gebruiker worden opgeslagen in de databank. Het wachtwoord van de gebruiker wordt niet opgeslagen. We slaan alleen de hash van het wachtwoord op. We genereren een publiek-privé sleutelpaar voor het cryptosysteem RSA tijdens de aanmelding van de gebruiker. Dit publiek-private sleutelpaar is uniek voor elke gebruiker. Het sleutelpaar wordt opgeslagen in DB gecodeerd formaat met AES 256.

Aanmeldingsproces: We gebruiken het wachtwoord van de gebruiker van het aanmeldingsformulier voor het decoderen van de oorspronkelijke privésleutel van de gebruiker.

Encryptiegegevens: We krijgen geopende gegevens van apparaten met behulp van versleuteld https-protocol. We starten onmiddellijk het versleutelingsproces van de gegevens op de server in het RAM zonder ze op de schijven van de server op te slaan. We versleutelen de gegevens met RSA met de openbare encryptiesleutel van de gebruiker.

De versleutelde gegevens worden opgeslagen op de mSpy servers.

Ontcijfering: We krijgen de ontcijferde privésleutel van de gebruiker. We ontsleutelen de tekstgegevens van de gebruiker met de originele privé ontsleutelingssleutel van de gebruiker. We tonen deze informatie aan de gebruiker.

JURIDISCHE ZAKEN

Wij beschouwen uw gebruik van mSpy diensten als privé. Wij kunnen echter uw persoonlijke informatie die is opgeslagen in uw account en/of op servers en databases van mSpy openbaar maken om:

(1) te voldoen aan de wet of een juridisch proces dat aan ons wordt gevoerd;

(2) mogelijke schendingen van dit Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden af te dwingen en te onderzoeken; inclusief het gebruik van deze dienst om deel te nemen aan activiteiten die de wet overtreden of deze te vergemakkelijken;

(3) mogelijke frauduleuze activiteiten te onderzoeken; of

(4) de rechten, eigendom of veiligheid van mSpy, haar werknemers, haar klanten of het publiek te beschermen.

In het geval van een verandering van zeggenschap over mSpy (zoals de overdracht van activa door een fusie, verkoop, toewijzing of liquidatie van de bedrijfsentiteit, of een van haar eigendommen, activa of vermogen) of in het geval van een directe of indirecte verkoop van een van haar publicerende eigendommen en/of haar Website(s) in ons bezit zal worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar/opvolger. U zult van een dergelijke transactie op de hoogte worden gesteld en de mogelijkheid hebben om uw wettelijke rechten onder GDPR uit te oefenen. U kunt uw persoonlijke gegevens altijd wijzigen of verwijderen of u afmelden door contact met ons op te nemen zoals hieronder bepaald, of als de overnemer een nieuw Privacybeleid plaatst met nieuwe contactgegevens, kunt u uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen of u afmelden door de nieuwe instructies te volgen die worden geplaatst.

Wij kunnen geaggregeerde informatie delen met derden, waaronder strategische partners, voor marketing- en promotiedoeleinden onder gesloten gegevensverwerkingsovereenkomsten, die de overdracht en verwerking van persoonsgegevens volgens de GDPR waarborgen.

Als controller kunnen wij ook persoonsgegevens van een betrokkene doorgeven aan een of meer verwerkers (bijv. een betalingsprovider onder DPA) voor betalingsverwerkingsdoeleinden, die toe te rekenen zijn aan de controller en zonder welke een gebruiker de mSpy Diensten niet zou kunnen kopen.

Aangezien wij voor het verlenen van diensten gebruik maken van technologische diensten van derden, kunnen wij uw persoonsgegevens internationaal overdragen. Aanbieders van dergelijke technologische diensten mogen persoonsgegevens die tijdens het verlenen van hun diensten aan ons zijn verzameld, uitsluitend verwerken als subverwerkers onder de DPA in overeenstemming met de GDPR.

Indien er een risico van ongeoorloofde openbaarmaking van persoonsgegevens zou kunnen bestaan, deelt de verwerkingsverantwoordelijke de inbreuk op de persoonsgegevens zonder onnodige vertraging mee aan de betrokkene. Aangezien de voor de verwerking verantwoordelijke echter passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen heeft getroffen, zoals versleuteling, en deze is toegepast op de persoonsgegevens waarop de inbreuk in verband met persoonsgegevens betrekking heeft, is de voor de verwerking verantwoordelijke niet verplicht de betrokkene te informeren.

De versleuteling is echter nutteloos als het toegangswachtwoord of andere gegevens zwak zijn beschermd en door de betrokkene zijn opgeslagen. In dat geval is de voor de verwerking verantwoordelijke niet verantwoordelijk voor de inbreuk op de persoonsgegevens.

In het geval van een inbreuk op persoonsgegevens zullen wij, als verantwoordelijke voor de verwerking, zonder onnodige vertraging en, waar mogelijk, niet later dan 72 uur nadat wij er kennis van hebben gekregen, de inbreuk op persoonsgegevens melden aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Als verantwoordelijke voor de verwerking zijn wij niet verantwoordelijk voor een datalek en/of informatie, verzameld van een doelapparaat, door schuld van de gebruiker of de betrokkene.

WAAR DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE BETROKKENE WORDEN OPGESLAGEN

Gewoonlijk worden persoonsgegevens die door gebruikers zijn verstrekt en informatie die van een doelapparaat is verzameld, opgeslagen op servers in Duitsland en Nederland. Persoonsgegevens die door gebruikers worden verstrekt en informatie die vanaf een doelapparaat wordt verzameld, kunnen buiten de EU worden opgeslagen. In sommige gevallen worden deze persoonlijke gegevens en informatie opgeslagen in Canada. Wij hebben alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen genomen voor de bescherming van jouw Persoonsgegevens volgens de beste praktijken van veiligheid, bescherming en vertrouwelijkheid. Als wij jouw Persoonsgegevens overdragen aan derde dienstverleners, zullen wij elke derde dienstverlener verplichten de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen voor de bescherming van jouw Persoonsgegevens volgens onze overeenkomst inzake gegevensbescherming.

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking de bevestiging te krijgen of de hem of haar betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst te verzoeken om het wissen van de door mSpy opgeslagen persoonsgegevens, kan hij of zij te allen tijde contact met ons opnemen, zoals geïnstrueerd aan het einde van dit Privacybeleid. Wij zullen er onmiddellijk voor zorgen dat onmiddellijk aan het verzoek tot wissen wordt voldaan.

b) Recht van toegang

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te allen tijde gratis informatie over zijn opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

Voorts heeft de betrokkene recht op informatie over de vraag of de persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene het recht geïnformeerd te worden over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, kan de betrokkene te allen tijde contact met ons opnemen, zoals aangegeven aan het einde van dit Privacybeleid. Wij zullen er onmiddellijk voor zorgen dat aan het verzoek wordt voldaan.

c) Recht op rectificatie

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke zonder onnodige vertraging rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, kan de betrokkene te allen tijde contact met ons opnemen, zoals aangegeven aan het einde van dit Privacybeleid. Wij zullen er onmiddellijk voor zorgen dat aan het verzoek wordt voldaan.

d) Recht op wissen (recht om vergeten te worden)

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke zonder onnodige vertraging de hem betreffende persoonsgegevens te laten wissen, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht de persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst te verzoeken om het wissen van de door mSpy opgeslagen persoonsgegevens, kan hij of zij te allen tijde contact met ons opnemen, zoals geïnstrueerd aan het einde van dit privacybeleid. Wij zullen er onmiddellijk voor zorgen dat onmiddellijk aan het verzoek tot wissen wordt voldaan.

e) Recht op beperking van de verwerking

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende zaken van toepassing is:

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, kan de betrokkene te allen tijde contact met ons opnemen, zoals geïnstrueerd aan het einde van dit Privacybeleid. Wij zullen er onmiddellijk voor zorgen dat aan het verzoek wordt voldaan.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens die aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Hij of zij heeft het recht die gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, zolang de verwerking gebaseerd is op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR, en de verwerking gebeurt via geautomatiseerde middelen, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen.

Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere te laten overdragen, wanneer dit technisch haalbaar is en wanneer dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, kan de betrokkene te allen tijde contact met ons opnemen, zoals geïnstrueerd aan het einde van dit Privacybeleid. Wij zullen er onmiddellijk voor zorgen dat aan het verzoek wordt voldaan.

g) Recht op bezwaar

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens, die is gebaseerd op punt e) of f) van artikel 6, lid 1, van de GDPR. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, kan de betrokkene te allen tijde contact met ons opnemen, zoals geïnstrueerd aan het einde van dit Privacybeleid. Wij zullen er onmiddellijk voor zorgen dat aan het verzoek wordt voldaan.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op soortgelijke wijze aanmerkelijk treft, zolang het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan van, of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan bij EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin ook passende maatregelen zijn vastgesteld ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, en een betrokkene wil verzoeken om het wissen van de door ons opgeslagen persoonsgegevens, kan hij of zij te allen tijde contact met ons opnemen, zoals geïnstrueerd aan het einde van dit Privacybeleid. Wij zullen er onmiddellijk voor zorgen dat aan het verzoek wordt voldaan.

i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, kan de betrokkene te allen tijde contact met ons opnemen, zoals aangegeven aan het einde van dit Privacybeleid. Wij zullen er onmiddellijk voor zorgen dat aan het verzoek wordt voldaan.

PRIVACY VAN KINDEREN

Het aanbieden van mSpy Diensten is over het algemeen niet gericht op kinderen. Deze Website is niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de 18 jaar.

Het bedrijf handelt in overeenstemming met COPPA. Wij verzamelen niet bewust informatie van kinderen en minderjarigen. Wij moedigen ouders en wettelijke voogden aan het internetgebruik van hun kinderen in de gaten te houden en ons Privacybeleid te helpen handhaven door hun kinderen te instrueren nooit informatie op onze Website te verstrekken zonder hun toestemming.

Onze website en dienst is niet gericht op, en wij verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13. Als wij daadwerkelijk te weten komen dat wij persoonlijke gegevens van een kind hebben verzameld, zullen wij de richtlijnen van de industrie en de toepasselijke wetgeving naleven en deze gegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens te bewaren.

We slaan geen informatie op die je hebt verzameld van het doelapparaat van het kind. Al deze informatie is gecodeerd.

GEGEVENSVERWERKING NAMENS JOU: WIJ ALS GEGEVENSVERWERKER

Gegevens van het doelapparaat. Bij de registratie voor het mSpy Account begint de mSpy software met het verzamelen van gegevens van een doelapparaat dat aan het account is gekoppeld, die persoonlijke gegevens kunnen bevatten die betrekking hebben op jou, op een gebruiker(s) van het doelapparaat of op derden ("Gebruikersgegevens", waaronder informatie over een doelapparaat, websites en apps die worden gebruikt, contacten, verbindingen, berichten en andere communicatie, geplaatste en ontvangen inhoud, enzovoort). In overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, voor zover deze van toepassing is op de dienst, ben jij de Gegevensbeheerder van deze Doelapparaatgegevens en wijs je ons aan als Gegevensverwerker van dergelijke gegevens ten behoeve van het leveren van mSpy diensten.

Uw gebruik van Doelapparaatgegevens. Als Gegevensbeheerder garandeert u dat u over de juiste (wettelijke) bevoegdheid beschikt om de Doelapparaatgegevens te verzamelen en te verwerken en stemt u ermee in de Doelapparaatgegevens te verwerken en te gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid, de Gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving, en alleen voor de expliciete doeleinden van de mSpy Diensten. U zult aan de mSpy Diensten geen persoonsgegevens verstrekken met betrekking tot personen die geen toestemming hebben gegeven voor een dergelijke verwerking. Via de Diensten hebt u ook toegang tot een kopie van de Doelapparaatgegevens die wij voor u hebben verzameld. U zult de vertrouwelijkheid van alle toegankelijke Doelapparaatgegevens beschermen en toegang door of bekendmaking aan onbevoegde derden voorkomen. U zult ons binnen 24 uur informeren over elk probleem met betrekking tot het beheer van uw Account en/of Doelapparaatgegevens. U zult verantwoordelijk zijn voor elk illegaal gebruik van andermans gegevens (al dan niet persoonlijk) via de Dienst op een doelapparaat, inclusief elk gebruik in strijd met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en/of in strijd met dit Privacybeleid.

Verplichtingen van mSpy. Voor zover wij namens u gegevensverwerker zijn, zullen wij (a) passende technische en organisatorische maatregelen nemen om alle Doelapparaatgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige toegang, verlies, vernietiging, diefstal, gebruik of openbaarmaking; (b) de toegang tot Doelapparaatgegevens beperken tot alleen die medewerkers die deze gegevens moeten kennen om de Verwerker in staat te stellen de Diensten uit te voeren; (c) de Doelapparaatgegevens alleen verwerken zoals gespecificeerd in dit Beleid en in overeenstemming met uw instructies, en (d) de Doelapparaatgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die welke verband houden met de uitvoering van de Diensten of in overeenstemming met uw schriftelijke instructies. Na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst door middel van uitschrijving, of op uw verzoek, zullen wij elk gebruik van de Gegevens van derden staken en deze vernietigen of aan u teruggeven, behalve zoals hierboven bepaald met betrekking tot back-up gegevens en beëindiging. Wij zullen geen Doelapparaatgegevens vrijgeven aan derden zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming of op grond van een gerechtelijk of administratief bevel.

Garanties. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de Account en de verwerking van persoonsgegevens gekoppeld aan uw Account, wat onder meer het verzamelen, opslaan en analyseren van persoonsgegevens van een doelapparaat omvat. Wij gebruiken automatisch de configuratie en de door jou gegeven instructies en jij bent als enige verantwoordelijk voor de configuratie van je Account.

U garandeert, als degene die verantwoordelijk is voor de Doelapparaatgegevens die wij namens u als Gegevensverwerker verwerken, dat (a) u eigenaar bent van het Doelapparaat, dat door uw kind of afdeling wordt gebruikt, en (b) u voldoet aan alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de toezicht- en controlesoftware. U gaat ermee akkoord dit Privacybeleid volledig na te leven.

Vrijwaring. Je gaat ermee akkoord ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, schade en verliezen die wij kunnen lijden met betrekking tot of voortvloeiend uit de verwerking van Doelapparaatgegevens en andere persoonsgegevens van derden die tijdens het gebruik en de levering van de mSpy Diensten aan onze systemen worden verstrekt.

PERIODE GEDURENDE WELKE DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN

Het criterium voor het bepalen van de bewaartermijn van persoonsgegevens is de respectievelijke wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van die periode en wanneer we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben, verwijderen of vernietigen we ze routinematig en veilig, zolang ze niet langer nodig zijn voor het doel. Als verwerkingsverantwoordelijke zullen wij de persoonsgegevens van de betrokkene alleen verwerken en opslaan voor de periode die nodig is om het doel van de verstrekking van mSpy diensten te bereiken, of voor zover dit is toegestaan door de Europese wetgever of andere wetgevers in wetten of voorschriften waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

In geval van lopende conflictsituaties kan mSpy echter persoonsgegevens gedurende 180 dagen of langer bewaren indien de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen en voor de nakoming van een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen in geval van een verlopen account of in geval de betrokkene heeft verzocht zijn persoonsgegevens te wissen. Na het verstrijken van deze periode of eerder, als een conflictsituatie is opgelost, worden alle persoonsgegevens en informatie verzameld van een doelapparaat gewist.

VERWIJDERING VAN GEGEVENS

Over het algemeen bewaren we alle logs en informatie die van een doelapparaat zijn gedownload in gecodeerde vorm gedurende een periode van 3 maanden.

Houd er rekening mee dat alle logs en informatie die met gebruik van de mSpy Software van een doelapparaat zijn gedownload en in de database van mSpy zijn opgeslagen, langer dan 3 maanden automatisch zullen worden verwijderd om veiligheidsredenen door een passende kennisgeving. Logs kunnen door de gebruiker vóór de hierboven bepaalde termijn worden gedownload voor verdere opslag, mocht dat nodig zijn.

Wij bewaren op onze servers niet langer dan 3 (drie) maanden alle gedownloade informatie van een doelapparaat in het geval van een actieve account. Na afloop van deze periode wordt alle informatie verwijderd. Bij verlopen accounts wordt alle gedownloade informatie van een doelapparaat binnen 1 (één) maand verwijderd.

Als je alle logs en informatie die je van een doelapparaat hebt gedownload uit je account wilt verwijderen, verwijder dan mSpy van je apparaat(en) en stuur een e-mail naar support@mspy.com (of klik op de knop "Mijn account verwijderen" in je account). Je Account wordt binnen 30 dagen of eerder definitief verwijderd van onze actieve systemen, servers en back-ups. Door je Account te verwijderen worden ook al je persoonlijke gegevens verwijderd, met uitzondering van de factureringsinformatie voor het voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist volgens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de controller is onderworpen en verzamelde informatie van een doelapparaat.

HOE KAN IK ME AFMELDEN OF MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS WIJZIGEN?

Om af te zien van verdere e-mailcommunicatie van ons, klik je op de afmeldknop in de e-mail, of neem je contact met ons op zoals aangegeven aan het einde van dit Privacybeleid. We kunnen tot 30 (dertig) kalenderdagen nodig hebben om aan je verzoek te voldoen.

Om je persoonlijke gegevens die je ons hebt verstrekt te wijzigen, kun je contact met ons opnemen zoals aangegeven aan het einde van dit Privacybeleid.

WIJZIGINGEN OF UPDATES VAN DIT PRIVACYBELEID

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen en alle wijzigingen in het Privacybeleid op de Website plaatsen, dus bekijk het regelmatig. We geven de datum van de huidige versie van dit Privacybeleid hieronder aan, zodat je weet wanneer het voor het laatst is bijgewerkt.

Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn niet van invloed op je persoonsgegevens die we eerder of na dergelijke wijzigingen van je hebben verzameld.

Als je bezwaar hebt tegen de wijzigingen, neem dan contact met ons op zoals hieronder bepaald.

TOEPASSELIJK RECHT

Dit Privacybeleid wordt beheerst door en geïnterpreteerd met de wetten van Tsjechië, waaronder de Tsjechische Wet op de gegevensbescherming nr. 101/2000 Coll. ("CDP"), van kracht vanaf 1 juni 2000, die de Richtlijn gegevensbescherming (95/46/EG) en Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ("GDPR") implementeert, van kracht vanaf 25 mei 2018.

De Tsjechische rechtbanken zijn exclusief bevoegd om vorderingen of geschillen te beslechten die zouden kunnen voortvloeien uit of in verband met dit Privacybeleid.

Degenen die de website bezoeken vanuit locaties buiten de Tsjechische Republiek en de Europese Unie zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

Alle kennisgevingen en verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens en privacy moeten worden gericht aan:
Ekaterina Gres
Functionaris voor gegevensbescherming
Altercon Group s.r.o.
Londýnská 730/59, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Czech Republic
dpo@mspy.com