Wypróbuj

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data ostatniej aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności to 10 czerwca 2021 roku.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady zachowania prywatności na stronie internetowej mspy.com (zwanej dalej w liczbie pojedynczej "Stroną" lub "Witryną" oraz "Stronami" ["Witrynami"] w liczbie mnogiej) prowadzonej przez Altercon Group s.r.o. (zwaną dalej "my", "nas", "nasz", "mSpy", "Firma") oraz sposób, w jaki Strona, obsługiwana przez Firmę, gromadzi i wykorzystuje dane osobowe podane przez użytkownika na Stronie, w celu korzystania z Oprogramowania i Usług mSpy (zwanych dalej "Usługami mSpy"). Opisuje również dostępne dla użytkownika wybory dotyczące wykorzystania przez nas danych osobowych oraz sposób, w jaki użytkownik może uzyskać dostęp, aktualizować i usuwać te informacje.

Korzystanie ze Strony jest możliwe bez podawania danych osobowych; jednak, jeśli użytkownik chce korzystać z usług mSpy za pośrednictwem naszej Strony, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, zasadniczo uzyskujemy zgodę użytkownika jako osoby, której dane dotyczą, z wyjątkiem przypadków, w których przetwarzanie danych osobowych jest możliwe z innych powodów (uzasadnione interesy, wykonanie umowy itp.).

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu lub informacje rozliczeniowe podmiotu danych, jest zawsze zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w danym kraju w odniesieniu do Firmy. Za pomocą niniejszej Polityki prywatności chcielibyśmy poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą (użytkownicy) są informowani za pomocą niniejszej Polityki Prywatności o prawach, które im przysługują.

Niniejsza Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

Jako administrator danych, Firma wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej Strony.

W niniejszej Polityce Prywatności Altercon Group s.r.o. (adres siedziby: Londýnská 730/59, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Czech Republic, nr rej. 06746764) występuje jako Administrator danych osobowych.

DEFINICJE

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("osoba, której dane dotyczą/użytkownik"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

Podmiot danych/użytkownik to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie; użytkownik Usług mSpy.

Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać konkretnej osobie fizycznej/użytkownikowi danych bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym mającym na celu zapewnienie, że dane osobowe nie zostaną przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Szyfrowanie jest środkiem ochrony bezpieczeństwa danych osobowych; jako forma kryptografii jest to proces, w którym dane osobowe są przekształcane w zakodowaną i niezrozumiałą wersję przy użyciu algorytmów szyfrowania i klucza szyfrowania, a klucz lub kod deszyfrujący umożliwia użytkownikom ponowne ich odszyfrowanie.

Zgoda osoby, której dane dotyczą/użytkownika, to każde dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie woli osoby, której dane dotyczą/użytkownika, poprzez które osoba ta, poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących.

Administratorem danych dla celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów związanych z ochroną danych jest Altercon Group s.r.o. (adres siedziby: Londýnská 730/59, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Czech Republic, numer rej. 06746764); Adres e-mail: support@mspy.com

GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Każdy może wejść na naszą Stronę bez konieczności podawania swoich danych osobowych.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych przez Firmę oraz zbierania informacji o Tobie są następujące ("Cel", "Cele"):

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby: (a) poprawić Twoje doświadczenie przeglądania poprzez personalizację strony internetowej oraz ulepszyć Usługi mSpy; (b) wysyłać Ci informacje pocztą elektroniczną dotyczące statusu rejestracji, weryfikacji hasła, potwierdzenia płatności; (c) wysyłać Ci komunikaty związane z korzystaniem z Usług mSpy oraz (d) dostarczać naszym partnerom informacje statystyczne o naszych użytkownikach za pośrednictwem zabezpieczonych kanałów na podstawie umów o przetwarzaniu danych (DPA); wysyłać Ci materiały i wiadomości marketingowe i promocyjne.

W związku z chęcią korzystania z Usług mSpy, użytkownik jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (w celu rejestracji konta i zakupu oprogramowania i/lub usług), stając się tym samym użytkownikiem Usług mSpy.

W tym Celu zbieramy i przetwarzamy dwa rodzaje informacji:
(1) zbiorcze (oznaczające dane zbiorcze, które odnoszą się do grupy lub kategorii klientów) informacje dotyczące śledzenia i korzystania ze Strony, które zbieramy automatycznie w miarę uzyskiwania dostępu do naszej Strony, jak (1) typy i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp dociera do naszej Strony (tzw. odsyłacze), (4) data i godzina dostępu do Strony, (6) dostawca usług internetowych systemu dostępu, (7) dane dostarczane przez Google Analytics, piksele Facebooka, piksele Adwords, systemy Google Tech Manger, Zendesk i Zopim oraz (8) wszelkie inne podobne dane i informacje, które mogą być wykorzystane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, nie wyciągamy żadnych wniosków na temat podmiotu danych. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania treści naszej Strony, (2) optymalizacji treści naszej Strony, jak również jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej żywotności naszych systemów informatycznych i technologii Strony oraz (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku cyberataku.

Dlatego też analizujemy anonimowo zebrane dane i informacje w sposób statystyczny, w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą (depersonalizacja), oraz (2) dane osobowe, które dostarczasz dobrowolnie pod warunkiem wyrażenia zgody podczas składania zamówienia na dowolny plan abonamentowy Usług mSpy.

Prosimy pamiętać, że nie jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych osobowych. Jeśli jednak nie podasz nam swojego imienia i adresu e-mail, możesz nie być w stanie utworzyć konta, aby zalogować się i dokonać zakupu Usług mSpy, a w konsekwencji korzystać z tych Usług.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:
(i) zgoda;
(ii) wykonanie umowy;
(iii) uzasadnione interesy.

Kategorie podmiotów danych. Przetwarzamy dane osobowe następujących kategorii podmiotów danych:
- Użytkownicy Strony;
- Użytkownicy Usługi;
- Użytkownicy oprogramowania mSpy.
Użytkownicy urządzeń docelowych NIE SĄ definiowani jako osoby, których dane dotyczą, ponieważ osoby te nie mogą być zidentyfikowane lub są możliwymi do zidentyfikowania osobami fizycznymi na podstawie informacji, które mogą być zbierane lub gromadzone z urządzeń docelowych w formie zaszyfrowanej.

ZAKRES I KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Staramy się postępować zgodnie z przepisami RODO i wdrożonymi zasadami minimalizacji danych. Gromadzone przez nas dane osobowe, zgodnie z powyższą definicją, składają się z:

(i) pełnego imienia i nazwiska (imię i nazwisko);
(ii) adresu e-mail, zapewniającego osobie, której dane dotyczą, możliwość zarejestrowania konta i zostania użytkownikiem Usług mSpy w celu odpowiedniego korzystania z Oprogramowania mSpy;
(iii) adresu IP - przydzielonego przez dostawcę usług internetowych (ISP) i używanego przez osobę, której dane dotyczą/użytkownika;
(iv) danych o lokalizacji - w celach statystycznych, aby zrozumieć obszar zaangażowania użytkowników;
(v) numerów telefonów.

Przechowywanie tych danych odbywa się w kontekście tego, że jest to jedyny sposób zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu Usług mSpy, a także, w razie potrzeby, umożliwienia zbadania popełnionych przestępstw.

Dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w celu świadczenia Usług mSpy i/lub istnieje zgodny z prawem obowiązek przekazania tych danych na żądanie organów rządowych i/lub przekazanie danych jest wykonywane w związku z postępowaniem karnym.

Dane osobowe są przechowywane oddzielnie w naszej bazie danych, aby uniknąć identyfikacji osoby, której dane dotyczą, poprzez zastosowanie funkcji depersonalizacji zgodnie z zasadą ograniczenia przechowywania według przepisów RODO.

Nie zezwalamy na wykorzystywanie Twoich danych osobowych przez jakiekolwiek osoby trzecie (tylko w wyjątkowych warunkach opisanych w części "Kwestie prawne" poniżej). Stosujemy i utrzymujemy różne środki bezpieczeństwa online w celu ochrony i zachowania prywatnych i bezpiecznych danych osobowych.

Przy zakupie oprogramowania mSpy należy wypełnić Dane Użytkownika, które powinny zawierać Twoje dane osobowe w postaci ID (imię, nazwisko) oraz e-mail, które są przez nas przetwarzane i przechowywane.

Musisz również wypełnić Informacje rozliczeniowe i Sposób płatności, które powinny zawierać Twoje Dane osobowe, które są częściowo przetwarzane przez nas i przetwarzane przez dostawców płatności.

Na podstawie danych osobowych podanych przez Ciebie przy rejestracji konta, możemy wysłać Ci powitalną wiadomość e-mail w celu weryfikacji Twojego loginu i hasła.

Możesz wejść na swoje konto na naszej Stronie na podstawie loginu i hasła wysłanego na Twój e-mail. Cała Twoja aktywność na koncie jest chroniona hasłem, dlatego powinieneś zachować i podjąć wszelkie niezbędne środki w celu ochrony tajemnicy Twojego hasła.

Będziemy również komunikować się z Tobą w odpowiedzi na Twoje zapytania, dotyczące wszelkich informacji lub usług, o które prosisz.

Nasza Strona internetowa zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z nami, jak również bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres poczty elektronicznej. Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez tego użytkownika są automatycznie przechowywane. Będziemy komunikować się z użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub w inny wybrany przez niego sposób (w tym m.in. telefonicznie).

W niektórych przypadkach możemy zbierać numery telefonów, aby móc prawidłowo wydać zwrot pieniędzy. Nasi specjaliści ds. obsługi klienta mogą poprosić o podanie numeru telefonu za pośrednictwem czatu na żywo lub poczty elektronicznej. Mamy prawo zweryfikować podany numer telefonu dzwoniąc do Ciebie lub wysyłając wiadomość SMS. Możemy również zadzwonić lub wysłać wiadomość SMS z powiadomieniem, że zwrot został potwierdzony i zostanie wkrótce zrealizowany.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą za pomocą newsletterów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji związanych z Usługami mSpy.

Na podstawie Twojej odrębnej zgody możemy wysyłać Ci następujące e-maile marketingowe:
(i) Aktualizacje produktu (informacje o nowych wersjach, o nowych funkcjach lub o jakimkolwiek problemie, lub prośby o pomoc w ulepszeniu naszego produktu poprzez wypełnienie ankiety);
(ii) Wskazówki i triki mSpy (np. e-maile z instrukcjami dot. rozpoczęcia korzystania z Usługi oraz tego, jak w pełni wykorzystać Usługi mSpy; treści edukacyjne);
(iii) Ekskluzywne oferty (np. promocje na Black Friday lub Nowy Rok, niektóre rabaty, upselling i cross-selling);
(iv) Newslettery (np. informacje o nowościach w naszej niszy. coś, co może być ważne dla naszych klientów);
(v) Przegląd aktualności mSpy (np. raz w miesiącu wysyłamy e-mail do wszystkich użytkowników, gdzie zamieszczamy informacje o firmie, najpopularniejsze wpisy na blogu, opinie klientów, itp;)
(vi) Przypomnienia o aktywacji (np. schemat e-maila powitalnego dla użytkowników, którzy się zarejestrowali, ale nie dokonali zakupu).

W związku z tym, użytkownik jest zobowiązany do wyrażenia zgody na każdą komunikację oddzielnie w ramach swojego konta. Zawsze możesz zrezygnować (wypisać się) z jakiejkolwiek komunikacji w ramach Twojego konta (z wyjątkiem powiadomień operacyjnych i/lub nie marketingowych, takich jak: akceptacja płatności, powiadomienie o płatności, powiadomienie o koniecznych aktualizacjach, kwestia zwrotów itp.)

Korzystając z naszych usług mSpy, możesz importować na swoje konto informacje zebrane z urządzeń docelowych. Wszystkie te informacje są przechowywane w sposób zaszyfrowany na serwerach mSpy z wykorzystaniem najnowszych technologii i standardów szyfrowania i ochrony. Informacje pobierane przez użytkownika na jego urządzenie lub przeglądarkę nie są szyfrowane i użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich zabezpieczenie. Nie mamy bezpośredniego związku z żadną osobą inną niż Ty, z wyjątkiem przypadków, gdy jesteś użytkownikiem urządzenia docelowego, i z tego powodu jesteś odpowiedzialny za upewnienie się, że masz legalny dostęp do urządzenia docelowego.

Jeśli korzystasz z komputera w miejscu publicznym lub dzielisz komputer z innymi osobami, pamiętaj, aby wylogować się i zamknąć okno przeglądarki po zakończeniu korzystania z naszej Strony i Usług mSpy, aby uniemożliwić innym osobom dostęp do Twoich danych osobowych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za kontrolę i wykorzystanie każdego utworzonego przez siebie hasła.

Produkty stron trzecich: Jeśli zamówiłeś produkty stron trzecich na Stronie, musisz wiedzieć, że nie zbieramy i nie przechowujemy Twoich danych osobowych, które mogą być przechowywane i gromadzone przez te produkty, a mSpy nie bierze udziału w przechowywaniu i przetwarzaniu Twoich danych osobowych, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kwestii prywatności w kontekście korzystania z produktów osób trzecich, powinieneś zwrócić się do odpowiednich dostawców. mSpy może gromadzić, przechowywać i przetwarzać dane osobowe, które są związane z zakupem produktów osób trzecich na Stronie. W tym przypadku jesteśmy administratorem danych i możemy przetwarzać takie kategorie Twoich danych osobowych, jak:
- imię i nazwisko;
- ostatnie cztery cyfry Twojej karty kredytowej/debetowej, której użyłeś podczas dokonywania płatności na stronie kasy;
- nazwa produktu strony trzeciej;
- e-mail;
- data płatności.

Zastrzegamy sobie prawo do przekazania powyższych danych osobom trzecim, które są dostawcami zakupionych produktów w celu wykonania naszego zobowiązania, o którym mowa w umowie z dostawcą.

Informacje o płatnościach Wdrożyliśmy wszystkie niezbędne środki i standardy w zakresie bezpieczeństwa płatności za Usługi mSpy. Nasza Strona spełnia wymogi PCI DSS i inne wymagania. Współpracujemy z różnymi dostawcami usług płatniczych, a przed podjęciem współpracy sprawdzamy ich zgodnie z naszymi zasadami pod kątem dostępności licencji i innych zezwoleń na transakcje płatnicze oraz bycie agentem rozliczeniowym. W ramach realizacji płatności przekazujesz dostawcy usług płatniczych następujące informacje: (i) numer karty kredytowej/debetowej; (ii) datę ważności karty kredytowej/debetowej; (iii) Twoje pełne imię i nazwisko; (iv) Twój e-mail. Informacje te są gromadzone i przechowywane przez dostawcę usług płatniczych.

Dane, które zbieramy automatycznie. Zbieramy i przechowujemy również informacje generowane automatycznie podczas poruszania się po naszej Witrynie w celu zwiększenia komfortu korzystania z niej za pomocą technologii śledzenia, takich jak pliki cookie, pliki dziennika i znaczniki pikselowe.

Podczas poruszania się po naszej Stronie (stronach) informacje, które zbieramy automatycznie to informacje w "plikach dziennika" o połączeniu urządzenia z Internetem, długości czasu spędzonego na Stronie oraz stronach odwiedzanych podczas każdej wizyty na Stronie. Wykorzystujemy te informacje do analizowania trendów, administrowania Stroną, śledzenia ruchu użytkowników na Stronie oraz gromadzenia szerokich informacji statystycznych do celów zbiorczych.

Nasza Strona korzysta z plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Cookies to małe pliki, które przeglądarka internetowa umieszcza na dysku twardym w celu przechowywania danych. Pokazując, jak i kiedy odwiedzający korzystają z Witryny, pliki cookie pomagają nam śledzić trendy i wzorce użytkowników. Zapobiegają one również konieczności ponownego wprowadzania preferencji w niektórych obszarach Strony, w których wcześniej wprowadzono informacje o preferencjach. Pliki cookie zawierają tak zwany identyfikator pliku cookie. ID pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, dzięki któremu strony internetowe i serwery mogą zostać przyporządkowane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisano plik cookie. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę podmiotu danych od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora plików cookie.

Dzięki zastosowaniu plików cookie możemy zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie. Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być zoptymalizowane z myślą o użytkowniku.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym może trwale odmówić ustawienia plików cookie. Ponadto już ustawione Cookies mogą zostać w każdej chwili usunięte za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienie Cookies w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być całkowicie możliwe do wykorzystania.

Jeśli nie życzysz sobie otrzymywania plików cookie, możesz je odrzucić poprzez dostosowanie ustawień przeglądarki do odrzucania plików cookie. Jeśli to zrobisz, możemy nie być w stanie zaoferować Ci niektórych naszych funkcjonalności, usług lub wsparcia. Jeśli wcześniej odwiedzałeś naszą Stronę, może być również konieczne usunięcie istniejących plików cookie z Twojej przeglądarki.

Możemy również używać znaczników pikselowych (jednopikselowych plików graficznych znanych również jako przezroczyste GIF-y, czyste GIF-y lub sygnalizatory sieci Web), aby uzyskać dostęp do plików cookie oraz aby zliczyć użytkowników, którzy odwiedzają Stronę internetową lub otwierają nasze wiadomości e-mail w formacie HTML.

BEZPIECZEŃSTWO

Podczas rejestracji konta otrzymujesz e-mail ze wskazaniem klucza prywatnego lub możesz go pobrać ze swojego konta. Klucz prywatny służy do szyfrowania Twoich danych osobowych oraz do przywrócenia dostępu do Twoich danych i informacji, pobranych z urządzenia docelowego, w przypadku utraty hasła.

Klucz prywatny jest przechowywany na serwerach mSpy w sposób zaszyfrowany. W przypadku aktywnego konta klucz prywatny przechowywany jest przez okres aktywnego konta.

Okres przechowywania klucza prywatnego wynosi 1 (jeden) dzień po usunięciu konta na Twoją prośbę.

DANE SZYFROWANE

Wprowadziliśmy sprzęt zabezpieczający, oprogramowanie i procedury aktualizacji oprogramowania oraz skanowania sieci, zaprojektowane w celu ochrony i zabezpieczenia informacji (w tym danych osobowych) znajdujących się pod naszą kontrolą i zgodne z ogólnie przyjętymi standardami branżowymi. Współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami usług i sprzedawcami, którzy stosują szyfrowanie i uwierzytelnianie w celu zachowania poufności danych osobowych. W przypadku przechowywania, przechowujemy dane osobowe w systemach za zaporami ogniowymi, które są dostępne tylko dla ograniczonego personelu, który podlega DPA (ang. Data Protection Authority).

Dane osobowe wszystkich naszych użytkowników przechowujemy w sposób zaszyfrowany. Stosujemy asymetryczny kryptosystem klucza publiczno-prywatnego RSA o wielkości klucza 4096 bitów (dalej RSA) oraz algorytm klucza symetrycznego AES o wielkości klucza 256 bitów (dalej AES).

Asymetryczny kryptosystem klucza publiczno-prywatnego RSA (rozmiar klucza to 4096 bitów) wykorzystuje publiczny klucz szyfrujący i prywatny klucz deszyfrujący. Publiczny klucz szyfrujący jest przechowywany w bazie danych (BD) w sposób jawny. Prywatny klucz deszyfrujący jest przechowywany w BD zaszyfrowany przy użyciu AES 256 z użyciem klucza składającego się z hasła użytkownika i tajnego klucza. Nie można go odszyfrować bez podania hasła i tajnego klucza użytkownika.

Dane uwierzytelniające użytkownika to login użytkownika i hasło. Login jest przechowywany w BD, a hasło nie. Przechowujemy jedynie hash hasła. Podczas rejestracji użytkownika generujemy parę kluczy publiczny-prywatny dla kryptosystemu RSA. Ta para jest unikalna dla każdego użytkownika. Para kluczy jest przechowywana w BD w formacie zaszyfrowanym przy użyciu AES 256.

Proces logowania: Używamy hasła użytkownika z formularza logowania do odszyfrowania oryginalnego klucza prywatnego użytkownika.

Szyfrowanie danych: Otwierane dane otrzymujemy z urządzeń za pomocą szyfrowanego protokołu https. Natychmiast rozpoczynamy proces szyfrowania danych na serwerze w pamięci RAM bez zapisywania ich na dyskach serwera. Dane szyfrujemy metodą RSA z użyciem publicznego klucza szyfrującego użytkownika.

Zaszyfrowane dane są zapisywane na serwerach mSpy.

Odszyfrowanie: Otrzymujemy odszyfrowany klucz prywatny użytkownika. Odszyfrowujemy dane tekstowe użytkownika przy użyciu jego oryginalnego prywatnego klucza deszyfrującego. Pokazujemy tę informację użytkownikowi.

KWESTIE PRAWNE

Uważamy, że Twoje korzystanie z Usług mSpy jest prywatne. Możemy jednak ujawnić Twoje dane osobowe przechowywane na Twoim koncie i/lub na serwerach i w bazach danych mSpy, w celu:

(1) stosowania się do przepisów prawa lub procesów prawnych nam doręczonych;

(2) egzekwowania i badania potencjalnych naruszeń niniejszej Polityki Prywatności, Regulaminu; w tym wykorzystania niniejszej Usługi do udziału lub ułatwienia działań naruszających prawo;

(3) zbadania potencjalnych działań mających na celu oszustwo; lub

(4) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy mSpy, jej pracowników, klientów lub społeczeństwa.

W przypadku zmiany kontroli nad mSpy (takiej jak transfer aktywów poprzez fuzję, sprzedaż, cesję lub likwidację podmiotu gospodarczego, lub jakiejkolwiek jego właściwości, aktywów lub kapitału własnego) lub w przypadku bezpośredniej lub pośredniej sprzedaży którejkolwiek z jego właściwości wydawniczych i/lub jego Strony internetowej (Stron internetowych) w naszym posiadaniu zostaną przekazane nowemu właścicielowi/następcy. Zostaniesz powiadomiony o każdej takiej transakcji i będziesz miał możliwość skorzystania ze swoich praw wynikających z RODO. Zawsze możesz zmienić lub usunąć swoje dane osobowe lub zrezygnować z nich, kontaktując się z nami w sposób podany poniżej, lub jeśli nabywca zamieści nową Politykę prywatności z nowymi danymi kontaktowymi, możesz zmienić lub usunąć swoje dane osobowe lub zrezygnować z nich, postępując zgodnie z nowymi instrukcjami, które zostaną zamieszczone.

Możemy udostępniać Informacje Zbiorcze osobom trzecim, w tym partnerom strategicznym, w celach marketingowych i promocyjnych w ramach zawartych umów o przetwarzaniu danych, które zabezpieczają przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.

Jako administrator danych możemy również przekazać jednemu lub większej liczbie podmiotów przetwarzających (np. dostawcy usług płatniczych zgodnie z RODO) dane osobowe osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji płatności, które można przypisać administratorowi danych i bez których użytkownik nie mógłby zakupić Usług mSpy.

Ponieważ w celu świadczenia Usług korzystamy z usług technologicznych stron trzecich, możemy przekazywać Twoje dane osobowe w skali międzynarodowej. Dostawcy takich usług technologicznych mogą przetwarzać dane osobowe zebrane w trakcie świadczenia nam swoich usług jako podprocesorzy wyłącznie na mocy RODO zgodnie z przepisami RODO.

W przypadku, gdy może wystąpić ryzyko nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych, administrator bez zbędnej zwłoki informuje o naruszeniu danych osobowych osobę, której dane dotyczą. Ponieważ jednak administrator wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony, jak szyfrowanie, i zastosował je wobec danych osobowych, których dotyczyło naruszenie ochrony danych osobowych, administrator nie ma obowiązku informowania o tym osoby, której dane dotyczą.

Szyfrowanie jest jednak bezużyteczne, jeśli hasło dostępu lub inne dane uwierzytelniające są słabo chronione i przechowywane przez osobę, której dane dotyczą. W takim przypadku administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie danych osobowych.

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, my jako administrator bez zbędnej zwłoki, a jeśli to możliwe, nie później niż w ciągu 72 godzin od powzięcia o nim wiadomości, zgłaszamy naruszenie ochrony danych osobowych właściwemu organowi nadzorczemu.

Jako Administrator nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenie danych i/lub informacji, zebranych z urządzenia docelowego, z powodu winy użytkownika lub osoby, której dane dotyczą.

GDZIE PRZECHOWYWANE SĄ DANE OSOBOWE PODMIOTU DANYCH

Zazwyczaj dane osobowe, które są dostarczane przez użytkowników i informacje, które są zbierane z urządzenia docelowego, są przechowywane na serwerach w Niemczech i Holandii. Dane osobowe, które są dostarczane przez użytkowników i informacje, które są zbierane z urządzenia docelowego, mogą być przechowywane poza UE. W niektórych przypadkach te dane osobowe i informacje mogą być przechowywane w Kanadzie. Przyjęliśmy wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich Danych Osobowych zgodnie z najlepszymi praktykami bezpieczeństwa, ochrony i poufności. W przypadku przekazania danych osobowych użytkownika usługodawcom zewnętrznym, zobowiązujemy każdego usługodawcę zewnętrznego do przyjęcia niezbędnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkownika zgodnie z naszą umową o ochronie danych.

PRAWA PODMIOTU DANYCH

a) Prawo do potwierdzenia

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące.

Jeśli jeden z wyżej wymienionych powodów ma zastosowanie, a podmiot danych chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez mSpy, może w dowolnym momencie skontaktować się z nami, zgodnie z instrukcjami podanymi na końcu niniejszej Polityki prywatności. Natychmiast zapewnimy, że żądanie usunięcia danych zostanie niezwłocznie spełnione.

b) Prawo dostępu

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez ustawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora bezpłatnej informacji o swoich danych osobowych przechowywanych w dowolnym czasie oraz kopii tych informacji. Ponadto dyrektywy i rozporządzenia europejskie przyznają osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

Ponadto podmiot danych ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem danych.

W przypadku wystąpienia jednego z wyżej wymienionych powodów osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z nami, zgodnie z instrukcjami podanymi na końcu niniejszej Polityki Prywatności. Natychmiast zapewnimy, że żądanie zostanie niezwłocznie spełnione.

c) Prawo do sprostowania

Każdy podmiot danych ma przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do uzyskania od administratora bez zbędnej zwłoki sprostowania nieścisłych danych osobowych, które go dotyczą. Uwzględniając cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.

W przypadku wystąpienia jednego z wyżej wymienionych powodów osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z nami, zgodnie z instrukcjami podanymi na końcu niniejszej Polityki Prywatności. Natychmiast zapewnimy, że żądanie zostanie niezwłocznie spełnione.

d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez ustawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora usunięcia dotyczących go danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a administrator ma obowiązek usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, gdy zachodzi jedna z następujących podstaw, o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO,

Jeśli jeden z wyżej wymienionych powodów ma zastosowanie, a podmiot danych chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez mSpy, może w dowolnym momencie skontaktować się z nami, zgodnie z instrukcjami podanymi na końcu niniejszej Polityki prywatności. Natychmiast zapewnimy, że żądanie usunięcia danych zostanie niezwłocznie spełnione.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez ustawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

W przypadku wystąpienia jednego z wyżej wymienionych powodów osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z nami, zgodnie z instrukcjami podanymi na końcu niniejszej Polityki Prywatności. Natychmiast zapewnimy, że żądanie zostanie niezwłocznie spełnione.

f) Prawo do przeniesienia danych

Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ma on prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO lub art. 9 ust. 2 pkt a) RODO, lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych na podstawie art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do bezpośredniego przekazywania danych osobowych od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne i o ile nie wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

W przypadku wystąpienia jednego z wyżej wymienionych powodów osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z nami, zgodnie z instrukcjami podanymi na końcu niniejszej Polityki Prywatności. Natychmiast zapewnimy, że żądanie zostanie niezwłocznie spełnione.

g) Prawo do sprzeciwu

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które opiera się na art. 6 ust. 1 pkt e) lub f) RODO. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

W przypadku wystąpienia jednego z wyżej wymienionych powodów osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z nami, zgodnie z instrukcjami podanymi na końcu niniejszej Polityki Prywatności. Natychmiast zapewnimy, że żądanie zostanie niezwłocznie spełnione.

h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji indywidualnych, w tym profilowanie

Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez ustawodawcę europejskiego do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje dotyczące go skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa, o ile decyzja ta (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) nie jest dozwolona przez prawo Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, i które ustanawia również odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) nie opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeśli jeden z wyżej wymienionych powodów ma zastosowanie, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, może w dowolnym momencie skontaktować się z nami, zgodnie z instrukcjami podanymi na końcu niniejszej Polityki prywatności. Natychmiast zapewnimy, że żądanie zostanie niezwłocznie spełnione.

i) Prawo do wycofania zgody na ochronę danych

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie jej danych osobowych.

W przypadku wystąpienia jednego z wyżej wymienionych powodów osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z nami, zgodnie z instrukcjami podanymi na końcu niniejszej Polityki Prywatności. Natychmiast zapewnimy, że żądanie zostanie niezwłocznie spełnione.

PRYWATNOŚĆ DZIECI

Usługi mSpy generalnie nie są skierowane do dzieci. Niniejsza Strona nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci poniżej 18 roku życia.

Firma działa zgodnie z amerykańską ustawą COPPA. Nie zbieramy świadomie informacji od dzieci i osób niepełnoletnich. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci oraz do pomocy w egzekwowaniu naszej Polityki Prywatności poprzez instruowanie dzieci, aby nigdy nie podawały informacji na naszej Stronie bez ich zgody.

Nasza Strona internetowa i Usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 13 roku życia, jak również nie gromadzimy świadomie ich danych osobowych. Jeśli uzyskamy faktyczną wiedzę, że zgromadziliśmy dane osobowe dziecka, zastosujemy się do wytycznych branżowych i obowiązujących przepisów prawa i niezwłocznie je usuniemy, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do zachowania takich danych.

Nie przechowujemy informacji zebranych przez Ciebie z urządzenia docelowego dziecka. Wszystkie te informacje są zaszyfrowane.

PRZETWARZANIE DANYCH W TWOIM IMIENIU: MY JAKO PRZETWARZAJĄCY DANE

Dane z urządzenia docelowego. Przy rejestracji Konta mSpy Oprogramowanie mSpy rozpoczyna zbieranie danych z urządzenia docelowego połączonego z Kontem, które mogą zawierać dane osobowe odnoszące się do Ciebie, do użytkownika/użytkowników urządzenia docelowego lub do osób trzecich ("Dane Użytkownika", w tym informacje o urządzeniu docelowym, używanych stronach internetowych i aplikacjach, kontaktach, połączeniach, wiadomościach i innych komunikatach, zamieszczanych i odbieranych treściach itp. Zgodnie z obowiązującym prawem prywatności, w zakresie, w jakim ma ono zastosowanie do Usługi, użytkownik jest Administratorem danych dla Danych urządzenia docelowego i wyznacza nas jako Podmiot przetwarzający dane dla celów świadczenia Usług mSpy.

Korzystanie przez Ciebie z Danych Urządzenia Docelowego. Jako Administrator Danych, gwarantujesz, że masz odpowiednie (zgodne z prawem) upoważnienie do gromadzenia i przetwarzania Danych Urządzenia Docelowego i zgadzasz się przetwarzać i wykorzystywać Dane Urządzenia Docelowego zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, Regulaminem i obowiązującym prawem oraz wyłącznie dla wyraźnych celów Usług mSpy. Użytkownik nie będzie przekazywał do Nie będziesz dostarczał do Usług mSpy żadnych danych osobowych dotyczących jakiejkolwiek osoby, która nie wyraziła zgody na takie przetwarzanie. Za pośrednictwem Usług możesz również uzyskać dostęp do kopii Danych Urządzenia Docelowego zebranych przez nas w Twoim imieniu. Użytkownik będzie chronił poufność wszelkich dostępnych Danych Urządzenia Docelowego i zapobiegał dostępowi lub ujawnieniu ich nieupoważnionym osobom trzecim. Użytkownik będzie informował nas w ciągu 24 godzin o wszelkich problemach pojawiających się w związku z zarządzaniem jego Kontem i/lub Danych Urządzenia Docelowego. Będziesz odpowiedzialny za wszelkie nielegalne wykorzystanie danych innej osoby (osobistych lub nie) za pośrednictwem Usługi na urządzeniu docelowym, w tym wszelkie wykorzystanie niezgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i/lub naruszające niniejszą Politykę Prywatności.

Obowiązki mSpy. W zakresie, w jakim jesteśmy Podmiotem przetwarzającym dane w imieniu Użytkownika, będziemy (a) wdrażać odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia wszelkich Danych Urządzenia Docelowego przed nieuprawnionym lub bezprawnym dostępem, utratą, zniszczeniem, kradzieżą, wykorzystaniem lub ujawnieniem; (b) ograniczać dostęp do Danych Urządzenia Docelowego tylko do tych pracowników, którzy muszą je znać, aby umożliwić Podmiotowi Przetwarzającemu wykonywanie Usług; (c) przetwarzać Dane Urządzenia Docelowego wyłącznie w sposób określony w niniejszej Polityce i zgodnie z instrukcjami Użytkownika, oraz (d) nie wykorzystywać Danych Urządzenia Docelowego do celów innych niż związane z wykonywaniem Usług lub zgodnie z pisemnymi instrukcjami Użytkownika. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy w drodze wyrejestrowania lub na żądanie Użytkownika, zaprzestaniemy jakiegokolwiek i wszelkiego wykorzystywania Danych osoby trzeciej i zniszczymy lub zwrócimy je Użytkownikowi, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych powyżej w odniesieniu do danych z kopii zapasowej i rozwiązania Umowy. Nie ujawnimy Danych Urządzenia Docelowego żadnej stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody użytkownika lub na podstawie nakazu sądowego lub administracyjnego.

Gwarancje. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Konta oraz przetwarzanie danych osobowych powiązanych z Twoim Kontem, co obejmuje m.in. zbieranie, przechowywanie i analizowanie danych osobowych z urządzenia docelowego. Automatycznie korzystamy z konfiguracji i instrukcji podanych przez użytkownika, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za konfigurację swojego Konta.

Gwarantujesz, jako osoba odpowiedzialna za Dane Urządzenia Docelowego, które przetwarzamy w Twoim imieniu jako Podmiot Przetwarzający Dane, że (a) jesteś właścicielem Urządzenia Docelowego, z którego korzysta Twoje dziecko lub podopieczny, oraz (b) przestrzegasz wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących oprogramowania monitorującego i kontrolującego. Zobowiązujesz się do pełnego przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności.

Odszkodowanie. Zgadzasz się zabezpieczyć nas przed wszelkimi roszczeniami, szkodami i stratami, jakie możemy ponieść w związku z przetwarzaniem Danych Urządzenia Docelowego i innych danych osobowych osób trzecich przesłanych do naszych systemów w trakcie korzystania i świadczenia Usług mSpy.

OKRES, PRZEZ KTÓRY BĘDĄ PRZECHOWYWANE DANE OSOBOWE

Kryteria stosowane do określenia okresu przechowywania danych osobowych to odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu i gdy nie potrzebujemy już danych osobowych, rutynowo i bezpiecznie usuwamy je lub niszczymy, o ile nie są już potrzebne do realizacji Celu. Jako administrator danych będziemy przetwarzać i przechowywać dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu świadczenia Usług mSpy lub w zakresie, w jakim jest to przyznane przez ustawodawcę europejskiego lub innych ustawodawców w ustawach lub przepisach, którym podlega administrator danych.

Jednakże w przypadku trwających sytuacji konfliktowych mSpy może przechowywać dane osobowe przez okres 180 dni lub dłużej, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych oraz do wypełnienia obowiązku prawnego, który wymaga przetwarzania przez prawo Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych w przypadku wygasłego konta lub w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia swoich danych osobowych. Po upływie tego okresu lub wcześniej, w przypadku rozstrzygnięcia sytuacji konfliktowej, wszystkie dane osobowe i informacje zebrane z urządzenia docelowego zostają usunięte.

USUWANIE DANYCH

Generalnie zachowujemy wszystkie logi i informacje pobrane z urządzenia docelowego w formie zaszyfrowanej przez okres 3 miesięcy.

Informujemy, że wszystkie logi i informacje pobrane z urządzenia docelowego przy użyciu oprogramowania mSpy przechowywane w bazie danych mSpy z datą dłuższą niż 3 miesiące zostaną automatycznie usunięte ze względów bezpieczeństwa poprzez odpowiednie powiadomienie użytkownika. Logi mogą zostać pobrane przez użytkownika przed upływem powyższego terminu w celu ich dalszego przechowywania, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Nie przechowujemy na naszych serwerach wszystkich pobranych informacji z urządzenia docelowego w przypadku aktywnego konta dłużej niż 3 (trzy) miesiące. Po upływie tego okresu wszystkie informacje są usuwane. W przypadku kont wygasłych wszystkie pobrane informacje z urządzenia docelowego są usuwane w ciągu 1 (jednego) miesiąca.

Jeśli chcesz usunąć wszystkie logi i informacje pobrane z urządzenia docelowego na swoim Koncie, prosimy o odinstalowanie mSpy z urządzenia (urządzeń) i wysłanie wiadomości e-mail na adres support@mspy.com (lub kliknięcie przycisku "Usuń moje Konto" na swoim Koncie). Twoje Konto zostanie trwale usunięte w ciągu 30 dni lub wcześniej z naszych aktywnych systemów, serwerów i kopii zapasowych. Poprzez usunięcie Konta usunięte zostaną również wszystkie Twoje dane osobowe z wyłączeniem informacji rozliczeniowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania przez prawo Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator oraz zebranych informacji z urządzenia docelowego.

JAK MOGĘ ZREZYGNOWAĆ Z OTRZYMYWANIA INFORMACJI LUB ZMIENIĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Aby zrezygnować z otrzymywania od nas dalszych wiadomości e-mail, wystarczy kliknąć na przycisk rezygnacji w wiadomości e-mail lub skontaktować się z nami zgodnie z instrukcjami podanymi na końcu niniejszej Polityki Prywatności. Możemy potrzebować do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych na spełnienie Twojej prośby.

Aby zmienić swoje dane osobowe, które nam przekazałeś, skontaktuj się z nami zgodnie z instrukcją zamieszczoną na końcu niniejszej Polityki Prywatności.

ZMIANY LUB AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Możemy zmodyfikować niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie i zamieścić wszelkie zmiany w Polityce Prywatności na stronie internetowej, więc prosimy o jej częste przeglądanie. Poniżej wskazujemy datę aktualnej wersji niniejszej Polityki Prywatności, dzięki czemu wiesz, kiedy była ona ostatnio aktualizowana.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności mogą nie mieć wpływu na Twoje dane osobowe, które wcześniej zebraliśmy od Ciebie lub po wprowadzeniu takich zmian.

Jeśli sprzeciwiasz się zmianom, skontaktuj się z nami w sposób podany poniżej.

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza Polityka Prywatności podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem Czech, w tym z czeską ustawą o ochronie danych nr 101/2000 Coll. ("CDP"), obowiązującą od 1 czerwca 2000 r., która wdraża dyrektywę o ochronie danych (95/46/WE) i rozporządzenie 2016/679 o ochronie osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i o swobodnym przepływie takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE ("RODO"), obowiązujące od 25 maja 2018 r.

Sądy czeskie mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich roszczeń lub sporów, które mogą wynikać z niniejszej Polityki prywatności lub być z nią związane.

Osoby, które uzyskują dostęp do Strony z miejsc poza terytorium Czech i Unii Europejskiej, są odpowiedzialne za przestrzeganie lokalnych przepisów, jeśli i w zakresie, w jakim te przepisy mają zastosowanie.

Wszelkie zawiadomienia i prośby, które dotyczą danych osobowych i spraw związanych z prywatnością, należy kierować na adres:
Ekaterina Gres
Inspektor ochrony danych
Altercon Group s.r.o.
Londýnská 730/59, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Czech Republic
dpo@mspy.com